Klubbens historie                                                                    (revidert2015)

Klubben ble stiftet 1. oktober 1981 etter mye arbeid fra Aslaug Carlsen og endel av hennes valpekjøpere. Det ble krevd 50 underskrifter for å få dannet en ny klubb, og dette tok litt tid å få til med så få potensielle medlemmer. I forkant av stiftelsen var det et interimstyre som jobbet frem lovene som klubben skulle drives etter.
I årenes løp har lovene blitt endret og revidert en rekke ganger. Likevel er mye av innholdet det samme som det var før stiftelsen.
Erling Strandheim ble valgt til klubbens første formann. Dette hang noe sammen med at Norsk Terrier Klubb hadde hjulpet til i forberedelsene.
I 1984 ble det for første gang delt ut en "gulltibbe"-pokal.Det var Aslaug Carlsens N.uch. Äfjans Vilhelm som vant denne.
I 1987 ble det for første gang delt ut "gulltibbe" Bim ogveteran. Det var henholdsvis Int. Nord.uch. Tiba Seng Kye, eier GerdSmedstad, og Top Dogs Princess Jasmine, eier Vigdis Sjursen, som vantdisse.
Idag har klubben ca. 200 medlemmer.

Klubbens formål skal være å:
A)Fremme interessen for, og oppdrett av den Tibetanske terrier i Norge.

B)Arbeide for å bevare rasen ut ifra rasestandard og bruksegenskaper.

C)Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer.

D)Arbeide for riktig behandling av hunder, og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.

E)Legge muligheter og forhold til rette for medlemmenes aktiviteter med hund.

F)Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.


Målet søkes nådd ved:
1)Utgivelse og informasjon om standard for rasen.

2)Avholdelse av utstillinger, medlemsmøter med mer.

3)Spredning av opplysninger om hundeholderens plikter og ansvar.

4)Utgivelse av medlemsblad og årbok når klubbens økonomi tillater det.

5)Informasjon gjennom klubbens hjemmeside.


Klubben ledes i dag av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer,sekretær og styremedlem. I tillegg er det to varamedlemmer som har møterett, men ikke stemmerett.
Klubben har avlsveiledning bestående av 3 medlemmer, som skal ivareta vår rases unikhet gjennom retningslinjer for avl. Et av medlemmene er klubbens valpeformidler.
Tillitsvervene i  klubben velges på generalforsamlingen som avholdes i mars måned hvert år.
Norsk Tibetansk Terrier klubb har opparbeidet seg en trygg og solid økonomi, men er avhengig av at det blir arrangert utstillinger for å opprettholde handlefriheten. Klubben har derfor i samarbeid med Norsk Myndeklubb påtatt seg å arrangere Hallingdalsutstillingen annethvert år. Dette er en stor utstilling hvor det tidligere år har deltatt oppimot 1000 hunder. De siste årene har det antallet sunket til mellom 600 og 700 hunder. Dette arrangementet krever at mange medlemmer kan ta i et tak. Så langt har det gått bra fordi vi har positive og engasjerte medlemmer.
Tidligere arrangerte klubben sin «spesial» for bare vår rase Tibetansk Terrier annenhvert år (det året det ikke var Hallingdalsutstilling). Rasespesialen har blitt et varemerke og en sosial sammenkomst, og har fra en del år tilbake blitt arrangert hvert år. Dette er en utstilling med en sosial profil, og det kommer ofte også medlemmer som ikke er så interessert i selve utstillingen, men som ønsker hyggelig samvær med andre Tibbe-entusiaster. De seneste årene har klubben invitert til medlemsmøte i etterkant av utstillingen.


Distriktskontakter.
Klubben har egne distriktskontakter som er styrets og klubbens "forlengede arm" ut i distriktene. Distriktskontaktene er behjelpelige med informasjon om rasen og arrangerer ulike lokale aktiviteter. Ta kontakt med distriktskontakten i ditt område for nærmere informasjon.

Medlemsblad.

Klubben har et medlemsblad som heter Tibetaner`n. Bladet kommer ut 2 ganger i året, og inneholder litt for enhver smak. Det er informasjon fra styret, avlsveiledning, distriktskontakter osv. I tillegg er det leserinnlegg, annonser og litt informasjon til nytte og hygge. Her vil det bli opplyst når det er arrangementer i klubbens regi.
Som medlem i Norsk Tibetansk Terrier klubb vil du også motta Norsk Kennel Klub`s medlemsblad Hundesport 4 ganger pr. år.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til vår klubb!!

   
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no