LOVER FOR NORSK TIBETANSK TERRIERKLUBB – STIFTET 01.10.1981

vedtatt avårsmøtet den 27.03.2014 med senere endringer 07.02.2016 og 25.02.2017

Lovene er godkjent av Norsk KennelvKlubb den (dato)

KAP 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde.

Klubbens navn er Norsk Tibetansk Terrier Klubb og forkortes til NTTK. Klubben er selvstendigrettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK) og klubben er derfor forpliktet tilå overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omhandler rasen Tibetansk Terrier. Klubben har verneting på Østlandet.

§ 1-2 Formål.

NTTK har til formål å vareta hunden og hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positiv positive aktiviteter med hund. NTTK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hund, og at avl av Tibetansk Terrier skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

§ 1-3 Definisjoner.

Klubbens organer: - årsmøte -ekstraordinært årsmøte - styret - valgkomite

KAP 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§ 2-1 Medlemskap.

Styret kan nekte å oppta som medlemperson som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§ 2-2 Medlemskontigent.

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§ 2-3 Medlemsplikter.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Tibetansk Terrier Klubs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NTTKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-4 Opphør av medlemskap.

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner.

Norsk Kennel Klubbs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner, m.m. gjelder i sin helhet.

§ 2-6 Æresmedlem

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, men må betale grunn kontingententil Norsk Kennel Klub. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkelte felt. Disse tildeles hederstegn.

KAP. 3 ORGANISASJON

§ 3-1 Høyeste myndighet.

Klubbens høyest myndighet er Årsmøte og avholdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben(som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§ 3-2 Møte og stemmerett.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøte. Med medlem forstås kun personer med gyldigmedlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlems rettigheterog er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme (gjelder kun valg). Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelse skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-3 Innkalling.

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes direkte, enten pr. post, e-post, eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelse skal følge: -dagsorden - årsberetning - regnskap med revisors beretning -budsjett for neste år - forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.

- forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må værestyret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgave er å:

a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (forhåndsstemmer), innkalling og dagsorden, samt å gi observatører rett til å     være til stede.

b) oppnevne møteleder, referent(er),tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen frammøte.

c) behandle årsberetning.

d) godkjenne regnskap med revisors beretning.

e) godkjenne budsjett for neste år.

f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsordenen skal det i tillegg til rettidig      fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøte.

h) velge: - leder for 2 år - nestlede rfor 2 år - 3 styremedlemmer for 2 år (konstitueres på førstestyremøte). - 2 varamedlemmer       for 2 år. - revisor og vara revisorfor 2 år. - valgkomite med leder og 2 øvrige for 2 år.

Ved behov skal det ved valg settes en funksjonstid som sikres kontinuiteten i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter " Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker som er oppført på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, benkeforslag er ikke tillatt.Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet,dog ikke ved valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

KAP. 4 STYRET M.V.

§ 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når et av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§ 4-3 Styrets oppgave er å:
-lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- driveklubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomførebeslutninger truffet av årsmøte
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer som avlsråd og redaktør
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
-velge/oppnevne sekretær og kasserer i eller utenfor styret
- oppnevne representant til NKK-regionen

Styret forpliktes økonomisk for de viktige forretningene og for de daglige forretningene.

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER

§ 5-1 Valgkomite.

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§ 5-2 Revisor.

Årsmøte velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøte. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§ 5-3 Avdelinger

Underavdelinger av NTTK kan opprettes etter initiativ fra medlemmer i distriktet.Opprettelsen skal ha styrets godkjennelse og senere generalforsamlingens godkjennelse ved første generalforsamling etter opprettelsen. Navnet på underavdelingen skal være NTTK avdeling XX(distriktets navn). Underavdelingen skal arbeide i samsvar med klubbens lover.

Alle underavdelingens medlemmer skal være medlemmer av NTTK. Underavdelingen skal ha et styre bestående av 5 medlemmer: leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Det skal holdes et styremøte årlig og rapporterestil Hovedstyret i NTTK. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle møter, dog uten stemmerett.

Underavdelingen kan være arrangør av offisielle utstillinger, lydighetsprøver og agility godkjent av og i samarbeid med Hovedstyret. Arrangementet skal være avholdt i samsvar med NKK sine regler. Søknad om offisiellutstilling/lydighet/agility må være Hovedstyret i hende seinest 1.februar året før arrangementet.

Underavdelingen skal informere om aktiviteter i Tibetaner’n og på hjemmesiden, evt også pr brev eller e-post til medlemmene.

KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§ 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må sendes NKKs hovedstyre for godkjennelse, men trer ikraft på det tidspunktet som er bestemt i lovverket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lov komite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge av medlemskap i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§ 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning ikraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

TILLEGG: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap i.

DEFINISJONER
Absolutt flertall.Mer enn 50% av de avgitte stemmene for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.RETNINGSLINJER FOR NTTKs ORGANER (gjeldende fra 2002)

Avlsveiledningen

Avlsveiledningen er fagkomité og arbeidsorgani rase og avls spørsmål.

Avlsveiledningen er et rådgivende organ,ansvaret for avlen hviler på oppdretter.

Avlsveiledningen arbeider ut fra klubbens vedtekter,

vedtatte avlsmål og oppgaver som følger vedtak på årsmøte eller av styret.

Avlsveiledningen rapporterer til styret.

Målsetting:

- Å arbeide for å bibeholde den Tibetanske Terriers rasetypiskhet i relasjon til standarden.

- Å arbeide for å redusere antall Tibetanske Terriere som belastes med arvelige defekter og sykdom.

- Å arbeide for at rasen bibeholder en Tibetansk Terriers gemytt i relasjon til standarden

- Å arbeide for å opprettholde rasens genvariasjon.

Avlsveiledningen skal:

a) Konstituere seg på 1. møte. Velger leder,referent og medlem til årboks komiteen.

b) Registrere og arkivere opplysninger om rasens hofteledds-status,

resultater av øyelysning og andre arvelige sykdommer.

c) Arbeide for å kartlegge rasens genvariasjon.

d) Informere om sykdommene/tilstandene HD(hofteleddsdysplasi),

PRA (progressiv retinal atrofi), LL(linseluksasjon), PNP

(progressiv nefropati) og Cataract via medlemsbladet.

e)Veilede om årsaksforhold ved arvelige sykdommer via medlemsbladet.

f) Gjennomføre oppdretterseminar og lignende etter behov.

g) Ajourføre data over hannhunder som tilfredstiller klubbens krav til avl.

h) Formidle valper etter retningslinjene.

i) Fremlegge årsberetning for årsmøte.


Valpeformidler

- Valper formidles kun fra medlemmer i Norge.

- Oppdrettere forplikter seg å registrere valpene i Norsk Kennel Klubb.

Foreldredyrene skal HD-røntges og øyelyst uten anmerkning

etter klubbens retningslinjer.

-         Ved spørsmål fra potensielle valpekjøpere om sykdomstilfeller på linjer,

-         ska lvalpeformidler henvise til avlsveiledningen, som sitter

inne med disse opplysningene.

- Hvis valpeformidler er i tvil rundt formidling av valper, skal styret kontaktes.

- Valpeformidler skriver årsberetning som legges frem på årsmøte etterfølgende år.

- Valper skal formidles fra oppdrettere som melder fra om kull, til potensielle valpekjøpere.

- Valpeformidler skal utarbeide og ajourføre valpelister.

Valpelister skal settes opp etter fødselsdato og inneholde følgende

opplysninger:

- Oppdretters navn, adresse og telefonnummer

- Kullets fødselsdato, antall, kjønn og farge.

- Hannhundens navn og registreringsnummer.

- Tispens navn og registreringsnummer

- Fri diagnose etter retningslinjer.

- Listen skal sendes interesserte så fort som mulig og eventuelt legges i rekkefølge etter alder.


Valgkomiteen

Skal jobbe for å fremskaffe kandidater til verv i henhold til § 3-4 h i vedtektene.

- Som hovedregel skal sittende personer i verv forespørres først.

- Dersom komiteen ønsker en annen kandidat til vervet, skal sittende person ha beskjed.

- Komiteen stiller med en kandidat pr. verv

- Det er tillatt med delt innstilling fra komiteen.

Distriktskontakter

1)     Hovedoppgaven er å fremme interessen for rasen innen sin region.

2)     Være kontaktleddmellom medlemmene, og medlemmene og

styret. Igangsette aktiviteter som tilpasses medlemmene i hvert distrikt.

3)     Aktivitetene idistriktene skal være selvfinansierende.

4)     Til oppstart av nye aktiviteter kan distriktskontaktene allikevel søke

styret skriftlig om økonomisk støtte.

3) Distriktskontaktene kan søke om å avholdevalpeshow.

Søknaden skal være skriftlig, og være styret ihende senest 6 mnd

før arrangementet.

 

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no