LOVER FOR NORSK TIBETANSK TERRIERKLUBB – STIFTET 01.10.1981
Vedtatt av årsmøtet den ……. med senere endringer senest ………
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den (dato)


KAP1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1-1 Organisasjon og virkeområde.
Klubbens navn er Norsk Tibetansk Terrier Klubb og forkortes til NTTK. Klubben er selvstendigrettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK) og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omhandler rasen Tibetansk Terrier.
Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål.
NTTK har til formål å vareta hunden og hundeholdets interesser i Norge,samt å fremme positiv positive aktiviteter med hund og hundesport,samt forvaltningen av Tibetansk Terrier.
NTTK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hund, og at avl av Tibetansk Terrier skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruks egenskaper og rasens sunnhet.
§1-3 Definisjoner.
Klubbens organer:
Årsmøte-ekstraordinært årsmøte -hovedstyret - valgkomite –avdeling
§1-4
NTTK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. NTTK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

KAP2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE
§2-1 Medlemskap.
Styret kan nekte å oppta som medlemperson som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å støtte NTTK og NKKs virksomhet samt å følge NTTK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemskap. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, men må betale grunnkontingenten til Norsk Kennel Klub. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkelte felt. Disse tildeles hederstegn.


§2-2 Opphør av medlemskap.
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)Utmeldelse skjer skriftlig (brev, epost, sms eller lignende) til klubben.
b)Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d)Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent.
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§2-4 Disiplinær reaksjoner.
Norsk Kennel Klubbs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner, m.m. gjelder i sin helhet.

KAP.3 ORGANISASJON
§3-1 Høyeste myndighet.
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 %+ 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett.
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøte. Med medlem forstås kun personer med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmer skal være styret i hende/poststemplet 7 dager før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg. Ved innkallelse skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling.
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten pr. post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelse skal følge:
Saksliste
Årsberetning
regnskap med revisors beretning
forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
budsjett for neste år
forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgave er å:
a)godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (inkludert forhåndsstemmer), innkalling og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b)oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c)behandle årsberetning.
d)godkjenne regnskap med revisors beretning.
e)opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
f)behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt,bare endringsforslag til i rett tid fremmede forslag.
g)vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h)Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
i)Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år (kasserer og sekretær konstitueres på første styremøte).
2 varamedlemmer for 1 år.
Revisor for 2 år og vararevisor for 1 år.
Valgkomite med leder og 2 øvrige for 2 år, samt en vararepresentant for 1 år.
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikres kontinuiteten i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller er ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter "Dyrevelferdsloven" kan ikke velges eller oppnevnes tiltillitsverv i klubben.
Kun saker som er oppført på sakslisten kan behandles.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer.Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
KAP.4 STYRET
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall(50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikheter forslaget forkastet. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgave er å:
-lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- driveklubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevnerepresentanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer som avlsråd og redaktør.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.
-velge/oppnevne sekretær og kasserer i eller utenfor styret. - eventuelt oppnevne representant til NKK-regionen.
KAP.5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER
§5-1 Valgkomite.
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor.
Årsmøtevelger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør værepersoner med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAP.6 DIVERSE BESTEMMELSER
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må sendes NKKs hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunktet som er bestemt i lovverket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge av medlemskap i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Simpelt flertall
• Flest stemmer

Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
•Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
KAP.7 AVDELINGER
Underavdelinger av NTTK kan opprettes etter initiativ fra medlemmer i distriktet.Opprettelsen skal ha styrets godkjennelse og seinere årsmøtets godkjennelse ved første møte etter opprettelsen. Navnet på underavdelingen skal være NTTK avdeling XX(distriktets navn).Underavdelingen skal arbeide i samsvar med klubbens lover.
Alle underavdelingens medlemmer skal være medlemmer av NTTK. Underavdelingen skal ha et styre bestående av 5 medlemmer: leder,nestleder og 3 styremedlemmer. Det skal holdes et styremøte årlig og rapporteres til Hovedstyret i NTTK. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle møter, dog uten stemmerett.
Underavdelingen kan være arrangør av offisielle utstillinger, lydighetsprøver og agility godkjent av og i samarbeid med Hovedstyret. Arrangementet skal være avholdt i samsvar med NKK sine regler. Søknad om offisiell utstilling/lydighet/agility må være Hovedstyret i hende seinest 1.februar året før arrangementet.
Underavdelingen skal informere om aktiviteter i Tibetaner’n og på hjemmesiden, evt også pr brev eller e-post til medlemmene.

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no